Cơ chế Merchant pool

Trách nhiệm của merchant:

Merchant có trách nhiệm quản lý rủi ro trong việc tích hợp và vận hành

Nghĩa vụ của merchant:

Đấu nối API cung cấp thông tin giao dịch (Khối lượng và số lượng, API cung cấp thời gian thực)

Merchant có nghĩa vụ đóng góp một phần doanh thu vào Merchant Pool

Lưu ý:

Giai đoạn 1 chỉ NAO Futures thực hiện trích 10% phí giao dịch các cặp VNST vào mỗi cuối ngày

Quyền lợi của merchant:

Merchant có quyền được hưởng lợi nhuận từ Merchant Pool tùy vào các tiêu chí đánh giá về tiện ích và giá trị mà merchant đó mang lại. Tại thời điểm X cụ thể, Merchant Pool sẽ trả thưởng cho các merchant dựa trên chính sách trả thưởng

Lưu ý:

Giai đoạn 1 chưa có tính năng trả thưởng cho các Merchant, hiện tại chưa có chính sách trả thưởng.

Lưu ý chung:

Khi Merchant đóng góp vào Merchant Pool và khi Merchant Pool chia sẻ lợi cho các Merchant thì các thông tin như thời gian thực hiện, ví nhận, ví gửi, giá trị kèm đơn vị và TxH sẽ được lưu lại và hiển thị để đảm bảo tính minh bạch.

Last updated