Giải thích thuật ngữ

Thuật ngữ có trong bài viết:

Last updated