Comment on page

Giải thích thuật ngữ

Thuật ngữ có trong bài viết:
Terms
Giải nghĩa
Đồng ổn định
Tài sản mã hóa có giá ổn định
Fiat-backed
Stablecoin được đảm bảo bởi tiền pháp định
Crypto-backed
Stablecoin được đảm bảo bằng tài sản mã hóa
Commodity backed
Stablecoin được đảm bảo bằng hàng hóa
Algorithm-backed
Stablecoin được đảm bảo bằng thuật toán
KYC
Know Your Customer - Quy trình xác thực khách hàng
Smart Contract
Hợp đồng thông minh
CMS
Content Management System - Hệ quản trị nội dung
MiCA
Market in Crypto-Assets Regulation - Đạo luật Thị trường tiền điện tử
Mint
Hành động tạo ra VNST bằng cách gửi tài sản thế chấp (USDT)
Redeem
Hành động lấy lại tài sản thế chấp (USDT) bằng cách hoàn trả VNST
AMM
Là một loại tạo lập thị trường tự động và phi tập trung dựa trên một công thức toán học để định giá tài sản.
VMM
Cơ chế tạo lập thị trường tự động cho cặp VNST và USDT được xây dựng dựa trên cơ chế AMM do VNST phát triển
Lượng đầu vào
Số lượng VNST người dùng nhập vào để thực hiện giao dịch Mint
Lượng đầu ra
Số lượng VNST người dùng dự kiến có thể nhận được khi thực hiện giao dịch do hệ thống tính toán
Lượng đầu vào tối đa
Số lượng VNST tối đa người dùng có thể giao dịch Mint (hoặc Redeem)
Lượng đầu vào tối thiểu
Số lượng VNST (hoặc USDT) tối thiểu người dùng có thể giao dịch Mint (hoặc Redeem)
Khối lượng hỗ trợ
Số lượng VNST còn lại người dùng được hỗ trợ khi tỷ giá có sự biến động vượt vùng quá đệm hỗ trợ giá
Khối lượng hỗ trợ USDT
Số lượng USDT còn lại người dùng được hỗ trợ khi tỷ giá có sự biến động vượt quá vùng đệm hỗ trợ giá
Vùng đệm hỗ trợ giá khi Mint
Vùng giá được hỗ trợ khi Mint VNST để giảm thiểu sự tác động do tỷ giá trên VMM giảm quá biên độ X% so với tỷ giá thị trường (X): sẽ được điều chỉnh bởi VNST theo điều kiện thị trường thực tế
Vùng đệm hỗ trợ giá khi Redeem
Vùng giá được hỗ trợ khi Redeem VNST để giảm thiểu sự tác động do tỷ giá trên VMM tăng quá biên độ X% so với tỷ giá thị trường (X): sẽ được điều chỉnh bởi VNST theo điều kiện thị trường thực tế
Pool vận hành
Pool để hỗ trợ người dùng mỗi khi xuất hiện sự biến động giá của VNST trong khi thực hiện giao dịch
Giá thị trường
Tỷ giá thị trường được xác định dựa trên tỷ giá VND:USDT trên thị trường
Giá ước tính
Là tỷ giá dự kiến cho người dùng khi nhập một lượng nhập vào VNST (hoặc USDT) do hệ thống tính toán
Giá cuối cùng
Là tỷ giá thực tính cho người dùng khi thực hiện giao dịch thành công
Trượt giá
Hiện tượng trượt giá giữa giá dự đoán và giá thực tế khi thực hiện giao dịch trên thị trường tài chính.
Phí Redeem
Phí giao dịch khi thực hiện chuyển đổi VNST sang USDT Phí giao dịch này được tự động chuyển vào Revenue Pool
Phí gas
Phí người dùng phải trả cho mạng chuỗi khối (Blockchain) để thực hiện giao dịch
Merchant Pool
Pool đối tác thương mại