Giải thích thuật ngữ

Thuật ngữ có trong bài viết:

TermsGiải nghĩa

Đồng ổn định

Tài sản mã hóa có giá ổn định

Fiat-backed

Stablecoin được đảm bảo bởi tiền pháp định

Crypto-backed

Stablecoin được đảm bảo bằng tài sản mã hóa

Commodity backed

Stablecoin được đảm bảo bằng hàng hóa

Algorithm-backed

Stablecoin được đảm bảo bằng thuật toán

KYC

Know Your Customer - Quy trình xác thực khách hàng

Smart Contract

Hợp đồng thông minh

CMS

Content Management System - Hệ quản trị nội dung

MiCA

Market in Crypto-Assets Regulation - Đạo luật Thị trường tiền điện tử

Mint

Hành động tạo ra VNST bằng cách gửi tài sản thế chấp (USDT)

Redeem

Hành động lấy lại tài sản thế chấp (USDT) bằng cách hoàn trả VNST

AMM

Là một loại tạo lập thị trường tự động và phi tập trung dựa trên một công thức toán học để định giá tài sản.

VMM

Cơ chế tạo lập thị trường tự động cho cặp VNST và USDT được xây dựng dựa trên cơ chế AMM do VNST phát triển

Lượng đầu vào

Số lượng VNST người dùng nhập vào để thực hiện giao dịch Mint

Lượng đầu ra

Số lượng VNST người dùng dự kiến có thể nhận được khi thực hiện giao dịch do hệ thống tính toán

Lượng đầu vào tối đa

Số lượng VNST tối đa người dùng có thể giao dịch Mint (hoặc Redeem)

Lượng đầu vào tối thiểu

Số lượng VNST (hoặc USDT) tối thiểu người dùng có thể giao dịch Mint (hoặc Redeem)

Khối lượng hỗ trợ

Số lượng VNST còn lại người dùng được hỗ trợ khi tỷ giá có sự biến động vượt vùng quá đệm hỗ trợ giá

Khối lượng hỗ trợ USDT

Số lượng USDT còn lại người dùng được hỗ trợ khi tỷ giá có sự biến động vượt quá vùng đệm hỗ trợ giá

Vùng đệm hỗ trợ giá khi Mint

Vùng giá được hỗ trợ khi Mint VNST để giảm thiểu sự tác động do tỷ giá trên VMM giảm quá biên độ X% so với tỷ giá thị trường (X): sẽ được điều chỉnh bởi VNST theo điều kiện thị trường thực tế

Vùng đệm hỗ trợ giá khi Redeem

Vùng giá được hỗ trợ khi Redeem VNST để giảm thiểu sự tác động do tỷ giá trên VMM tăng quá biên độ X% so với tỷ giá thị trường (X): sẽ được điều chỉnh bởi VNST theo điều kiện thị trường thực tế

Pool vận hành

Pool để hỗ trợ người dùng mỗi khi xuất hiện sự biến động giá của VNST trong khi thực hiện giao dịch

Giá thị trường

Tỷ giá thị trường được xác định dựa trên tỷ giá VND:USDT trên thị trường

Giá ước tính

Là tỷ giá dự kiến cho người dùng khi nhập một lượng nhập vào VNST (hoặc USDT) do hệ thống tính toán

Giá cuối cùng

Là tỷ giá thực tính cho người dùng khi thực hiện giao dịch thành công

Trượt giá

Hiện tượng trượt giá giữa giá dự đoán và giá thực tế khi thực hiện giao dịch trên thị trường tài chính.

Phí Redeem

Phí giao dịch khi thực hiện chuyển đổi VNST sang USDT Phí giao dịch này được tự động chuyển vào Revenue Pool

Phí gas

Phí người dùng phải trả cho mạng chuỗi khối (Blockchain) để thực hiện giao dịch

Merchant Pool

Pool đối tác thương mại

Last updated