VNST là gì

VNST là một đơn vị tài sản mã hoá được đảm bảo bằng giá trị USDT và được phát triển trên mạng lưới Blockchain đảm bảo tính an toàn, kết nối, mở rộng.

Ba thuộc tính S trong VNST đại diện cho:

  • Stable - Ổn định

  • Speed - Tốc độ

  • Scale - Khả năng mở rộng

VNST có phạm vi sử dụng trong không gian thị trường tiền điện tử.

Last updated