VNST Protocol

VNST Market Marker (VMM)

VNST Market Marker (VMM) là cơ chế tạo lập thị trường tự động được phát triển nhằm ổn định giá trị của VNST. Khác với các AMM truyền thống, VMM không yêu cầu cung cấp thanh khoản

 • VMM cung cấp một Virtual Liquidity Pool (VLP) giữa USDT(u) và VNST(v) nhằm kiểm soát sự ổn định của tỷ giá VNST/USDT so với giá trên thị trường mà vẫn đảm bảo sự công bằng của AMM truyền thống.

 • Lượng USDT và VNST nằm trong pool này không được tính vào lưu thông

 • Virtual Liquidity Pool cho ra một tỷ giá giữa VNST/USDT dựa vào số lượng USDT và VNST được gọi là R-VLP

 • Hệ thống luôn quét giữa R-VLP và tỷ giá trên thị trường, trong trường hợp độ chênh lệch vượt 0.5%, số lượng USDT trong VLP được tăng hoặc giảm để hoàn tất cập nhật tỷ giá.

Ví dụ

Tại điều kiện

Lúc này, tỷ giá ngoài thị trường là 24500 (giảm 2% so với tỷ giá R-VLP), hệ thống sẽ tự động tăng thêm 1 lượng USDT ~81.63 USDT để R-VLP = 24500

Operation Pool

 • Operation pool cung cấp một lượng thanh khoản cho VNST và USDT nhằm hỗ trợ người dùng khi tác động giá tại VMM quá lớn.

 • Operation pool được thiết lập 1 tỷ giá (R-Support) và khối lượng giao dịch (Q-Support) xác định cho các giao dịch Mint (và Redeem) mà không bị ảnh hưởng bởi trượt giá.

  • Có 2 tỷ giá hỗ trợ

   • R-Support trên: Là tỷ giá hỗ trợ cho các giao dịch redeem

   • R-Support dưới: Là tỷ giá hỗ trợ cho các giao dịch mint

 • Volume hỗ trợ (Q-Support) là lượng VNST (hoặc USDT) người dùng được hỗ trợ với tỷ giá R-Support. Q-Support được config giá trị tại

 • Khi giao dịch tại R-Support, tổng volume của giao dịch Mint (hoặc Redeem) được hỗ trợ một khoản bằng Q-Support

Ví dụ

Tại điều kiện

 • R-VLP = 25000 với số lượng VNST và USDT trong VLP lần lượt là V= 100,000,000 và U= 4000

 • R-Support trên = 25200

 • R-Support dưới = 24900

Người dùng muốn mint VNST bằng cách nhập Q-In = 100 USDT.

 • Khi không được hỗ trợ bởi Operation Pool

  • Theo cơ chế VMM, người dùng dự kiến sẽ nhận được 2,439,024 VNST và R-VLP sẽ chạy từ 25000 đến 24390.

 • Khi được hỗ trợ bởi Operation Pool, R-VLP chạm 24900, Operation pool được kích hoạt, khi đó:

  • 8.024 USDT được thế chấp để nhận được 200,200.40 VNST thông qua VMM

  • 91.976 USDT được thế chấp để nhận được 2,290,202.40 VNST thông qua Operation Pool với R-Support = 24900

 • Tổng VNST sẽ người dùng nhận được là 2,490,402.80 VNST .

Nếu không có sự thay đổi giá do giao dịch ngay trước đó gây ra thì bạn sẽ nhận được 2,490,402.80 VNST thay vì 2,439,024 VNST.

Chèn hình sơ đồ

 • Q-Support được config giá trị tại các thời điểm khác nhau.

 • Khi volume Mint (hoặc Redeem) tích lũy chạm mức Q-Support, giao dịch Mint (hoặc Redeem) dừng hỗ trợ cho đến khi cập nhật Q-Support mới hoặc có giao dịch Redeem (hoặc Mint) được thực hiện thành công.

Cơ chế Mint và Redeem

 • Mint:

Giao dịch Mint VNST mới sẽ được người dùng thực hiện sau khi kết nối ví của người dùng và chuyển đổi một lượng USDT nhất định để nhận lại được một lượng nhất định tương đối VNST dựa theo giá cuối cùng tại thời điểm đó.

Hệ thống sẽ hiển thị lịch sử giao dịch TxH ứng với giao dịch Mint.

 • Redeem:

Giao dịch redeem VNST sẽ được người dùng thực hiện sau khi kết nối ví của người dùng chuyển đổi một lượng VNST nhất định để nhận lại được một lượng nhất định tương đối USDT dựa theo tỷ giá cuối cùng tại thời điểm đó.

Hệ thống sẽ hiển thị lịch sử giao dịch TxH ứng với giao dịch redeem.

Lưu ý:

 • Giao dịch redeem thành công sẽ trừ 0.1% phí redeem dựa trên số lượng USDT người dùng nhận được.

 • Trong quá trình thực hiện giao dịch nếu tỷ giá bị thay đổi, người dùng sẽ được yêu cầu để cập nhận và xác nhận giá cuối cùng.

Last updated