Ứng dụng trong giao dịch

  • Là bước đệm trong việc sử dụng đơn vị VND giao dịch các tài sản mã hóa

  • Việc quản lý tài sản đảm bảo do Tether quản lý, đã được chứng minh sự minh bạch và trung thực bởi đa số người dùng.

  • Bảo mật tài sản của người dùng hoàn toàn thông qua các hệ thống bảo mật và quản trị rủi ro của VNST .

  • Bất cứ điều gì người dùng có thể thực hiện với Bitcoin dưới dạng trao đổi đều có thể được thực hiện với VNST, vì VNST bản chất là một tài sản mã hóa thông thường

Last updated