Ứng dụng cho merchant

  • Chia sẻ lợi nhuận dựa trên tỷ lệ nắm giữ VNST của Đối tác thương mại (Merchant).

  • Có hệ thống thanh toán và xác nhận giao dịch dành riêng cho người dùng có nhu cầu sử dụng và sở hữu VNST theo tỷ giá.

  • Tất cả các hoạt động và ứng dụng mà người dùng có thể thực hiện với Bitcoin thông qua giao dịch đều có thể được thực hiện với VNST, vì VNST bản chất là một loại tài sản mã hóa thông thường.

Last updated